Prevádzkové podmienky

Home Prevádzkové podmienky

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE VYHLIADKOVÉ VOZIDLÁ

„PREŠPORÁČIK“

Spoločnosť Tour4U, s.r.o. je prevádzkovateľom vyhliadkových vozidiel „Prešporáčik“, ktoré sú vo vlastníctve nasledovných spoločností:

Ing. Jana Fabiánová -TOUR4U, Šikmá č. 4, 821 06 Bratislava – IČO: 37619080,

Dušan Šmidák, Šikmá č. 4, 821 06 Bratislava – IČO: 40696812,

Dušan Šmidák – CACAOTUR, Šikmá č. 4, 821 06 Bratislava – IČO: 32096356,

Danubia Train, s.r.o., Kúpeľná 6, 811 02 Bratislava – IČO: 35927046,

TOUR4U, s.r.o., Šikmá č. 4, 821 06 Bratislava – IČO: 36801658,

1. PREVÁDZKOVATEĽ: Tour4U, s.r.o. Šikmá č. 4, 821 0 Bratislava;

IČO: 36801658 DIČ: 2022405385

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:

Sro, vložka č:46823/B

TELEFÓN: 0948 785 704 – General Manager Tour4U

2. DRUH VOZIDLA: Vyhliadkové vozidlá „Prešporáčik“

PREVÁDZKOVÁ DOBA:

HRADNÝ OKRUH OKRUH STARÝM MESTOM

15.11 – 14.03. 10:00 – 16:00 15.03. – 15.11. 09:00 – 17:00

15.03. – 14.06. a 15.09. – 14.11. 09:00 – 18:00

15.06. – 14.09. 09:00 – 20:00

3. POPIS ČINNOSTI:

Vyhliadkové jazdy v Bratislave a transfery:

 1. a) Bez sprievodcu s audio-sprievodcom
 2. b) So sprievodcom, ktorý oboznamuje cestujúcich s historickými pamiatkami mesta Bratislavy.

4. PRÁVA UŽÍVATEĽA:

Požiadať o prevádzkový poriadok.

5. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA PRI JAZDE PREŠPORÁČIKOM:

a) Dodržiavať prevádzkový poriadok.

b) Pri jazde Prešporáčikom je povinný sedieť. S výnimkou ak je v „Preporáčiku“ vyhradené miesto aj na státie. Užívateľ je v tomto prípade povinný stáť len na určenom vyradenom mieste.

 1. c) Rešpektovať pokyny prevádzkovateľa.
 2. d) Svojím správaním nesmie rušiť okoloidúcich a spolucestujúcich.
 3. e) Je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobí svojím konaním iným osobám, alebo

prevádzkovateľovi Prešporáčika.

6. PRÁVA PREVÁDZKOVATEĽA:

 1. a) Požadovať od užívateľov dodržiavanie prevádzkového poriadku.
 2. b) Odmietnuť užívateľa, ktorý nie je spôsobilý jazde v „Prešporáčiku“.
 3. c) Používať pri výkone služby prostriedky určené na zabezpečenie ochrany pasažierov.
 4. d) Rozhodnúť o obsadení miest v „Prešporáčiku“ podľa stavu a okolností pasažierov.
 1. e) Nárokovať si náhradu škody vzniknutú poškodením „Prešporáčika“, krádežou jeho časti, alebo príslušenstva.

7. POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA:

 1. a) Zabezpečovať prevádzku „Prešporáčika“ v zmysle tohto prevádzkového poriadku.
 2. b) Zabezpečiť „Prešporáčik“ pri garážovaní proti vniknutiu a pobytu nepovolaným osobám.
 3. c) Neumožniť preobsadenie počtu miest nad kapacitu „Prešporáčika“.
 4. d) Oboznámiť užívateľa s prevádzkovým poriadkom.
 5. e) Nahradiť užívateľovi škodu spôsobenú prevádzkovateľom.
 6. f) Prevádzkovateľ nezodpovedá za odcudzenie veci.
 7. g) Prevádzkovateľ je povinný mať poistenie osôb prevážajúcich v „Prešporáčiku “.
 8. h) Stanovištia „Prešporáčika“ udržiavať v čistote.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

 1. a) Vzťah prevádzkovateľa a užívateľa podľa prevádzkového poriadku začína vstupom užívateľa do Prešporáčika. Končí sa po výstupe z „Prešporáčika“ a zaplatením ceny za poskytnuté služby.
 2. b) Nároky na náhradu škody si uplatňuje užívateľ u prevádzkovateľa.

9. PLATNOSŤ PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU:

Tento prevádzkový poriadok platí od 1.1.2018.

Ing. Jana Fabiánová

Konateľ Tour4U, s.r.o.

V Bratislave, dňa 01.01.2018