Všeobecné obchodné podmienky

Home Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

Úvodné ustanovenia

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzispoločnosťou: 1. TOUR4U, s.r.o., so sídlom Šikmá 4, 821 06 Bratislava, IČO: 36 801 658, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 46823/B; 2. podnikateľom Obchodné meno: Ing. Jana Fabiánová – TOUR4U , so sídlom: šikmá 4, 821 06 Bratislava, IČO: 37 619 080, čísloživ. Reg.: 102-28762; 3. podnikateľom Obchodné meno: Dušan Šmidák – CACAOTUR,so sídlom:Šikmá 4, 821 06 Bratislava, IČO: 32096356, číslo živ. Reg.: 102-4125; 4. podnikateľom Obchodné meno: Dušan Šmidák – TOUR4U so sídlom: Šikmá 4, 821 06 Bratislava, IČO: 40696812, číslo živ. Reg.: 10233520; 5. podnikateľom Obchodné meno: Mária Šmidáková – TOUR4U, so sídlom Šikmá 4, 821 06 Bratislava, IČO: 41161637 (ďalej len „poskytovateľ“), a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je zákazníkom podľa týchto VOP a ktorej poskytovateľ poskytuje nasledovné služby (ďalej len „služby“):
  1. jazdy vyhliadkovými vozidlami
  2. nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  3. služby cestovnej agentúry
  4. služby sprievodcu cestovného ruchu
  5. agroturistika
 2. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a zákazníkom sa riadia týmito VOP, zmluvou/objednávkou a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Poskytovateľ a zákazník si môžu v zmluve/objednávke alebo v iných dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody (zmluvy, listiny).
 4. Zmeny VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami a zmluvami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr, ak sa účastníci nedohodnú inak.

II.

Základné pojmy

Poskytovateľ služieb:

Viď. čl. I ods.1..

 1. Zákazník – právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila s poskytovateľom zmluvu/objednávku, či už ústne alebo písomne, na dodanie služieb tejto osobe.
 2. Účastníci – poskytovateľ a zákazník.
 3. Písomná forma dokumentov – forma listu, elektronickej pošty, t.j. E-mail.
 4. Miesto doručovania zásielok, kontaktné miesto – všetky listiny sa doručujú do miesta, ktoré si účastníci určili ako kontaktné miesto v zmluve/objednávke, vrátane adresy elektronickej pošty (e-mail), ktorá bola použitá zákazníkom, resp. Poskytovateľom, na odoslanie zásielky druhému účastníkovi. Inak do sídla právnickej osoby alebo na adresu trvalého bydliska fyzickej osoby.
 5. Zmluva -písomná listina pod týmto názvom, ktorá obsahuje základné náležitosti: predmet zmluvy a jeho špecifikáciu ( počet zákazníkov, dĺžku prehliadky – podľa ponuky poskytovateľa, dátum a čas prehliadky, miesto stretnutia, identifikácia zákazníka – meno a telefonický kontakt, jazyk v akom má byť prehliadka uskutočnená – podľa ponuky sprostredkovateľa, druh prehliadky – podľa ponuky sprostredkovateľa), cenu služieb, spôsob platby. V prípade, že nie je dohodnutý spôsob platby, určí ho poskytovateľ.
 6. Objednávka – akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahujú základné náležitosti: predmet zmluvy a jeho špecifikáciu ( počet zákazníkov, dĺžku prehliadky – podľa ponuky poskytovateľa, dátum a čas prehliadky, miesto stretnutia, identifikácia zákazníka – meno a telefonický kontakt, jazyk v akom má byť prehliadka uskutočnená – podľa ponuky sprostredkovateľa, druh prehliadky – podľa ponuky sprostredkovateľa), cenu služieb, spôsob platby. V prípade, že nie je dohodnutý spôsob platby, určí ho poskytovateľ.
 7. Službami sa rozumejú služby tak ako sú uvedené v úvodných ustanoveniach (čl. I ods. 1 písm. a) až e)) týchto VOP.

III.

Spôsob objednania služieb

 1. Zákazník si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s poskytovateľom objednáva vyššie uvedené služby spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.
 2. Služby je možné objednať si ústne, písomne, telefonicky alebo oznámiť poskytovateľovi e-mailom.
 3. Objednanie služby musí obsahovať:
  1. identifikáciu (meno) zákazníka,
  2. fakturačné údaje, ak zákazník požaduje vystaviť faktúru,
  3. údaje požadované poskytovateľom (napr. počet zákazníkov, dĺžku prehliadky – podľa ponuky poskytovateľa, dátum a čas prehliadky, miesto stretnutia, jazyk v akom má byť prehliadka uskutočnená – podľa ponuky sprostredkovateľa, druh prehliadky – podľa ponuky sprostredkovateľa),
  4. požadovaný termín dodania služieb,
  5. kontakt na osobu, ktorá je za zákazníka oprávnená vybavovať konkrétnu objednávku;
  6. spôsob platby (hotovostná forma, bezhotovostná forma).
 4. Pre uzatvorenie zmluvy je rozhodujúca jej písomná alebo ústna akceptácia poskytovateľom.
 5. Pre akceptáciu objednávky je rozhodujúca jej telefonická alebo e-mailová akceptácia poskytovateľom.
 6. Potvrdená objednávka je pre zákazníka záväzná. V prípade, že zákazník odstúpi od záväznej objednávky (objednávku zruší pred jej uskutočnením) poskytovateľ je oprávnený účtovať si nasledovné storno poplatky:
  1. odstúpenie v čase 15-31 dní pred dohodnutým termínom dodania služieb, storno poplatok je 25% z konečnej ceny za objednané služby;
   • odstúpenie v čase 8-14 dní pred dohodnutým termínom dodania služieb, storno poplatok je 50% z konečnej ceny za objednané služby;
   • odstúpenie v čase 3-7 dní pred dohodnutým termínom dodania služieb, storno poplatok je 75% z konečnej ceny za objednané služby;
   • odstúpenie v čase 2 a menej dní pred dohodnutým termínom dodania služieb, storno poplatok je 100 % z konečnej ceny za objednané služby;
  2. ak bola platená záloha a zákazník odstúpi kedykoľvek od záväznej záväznú objednávky, celá ním uhradená záloha prepadá v prospech poskytovateľa s výnimkou ust. článku V ods. 5. týchto VOP, ak sa účastníci nedohodnú inak.

IV.

Ostatné podmienky

 1. Zákazníci so službami objednanými na určený termín sú povinní dostaviť sa na dohodnuté miesto odchodu 10 minút pred dohodnutým začiatkom poskytovania služieb. V prípade meškania zákazníka poskytovateľ nezaručuje dĺžku objednanej prehliadky, ktorá sa môže o čas meškania zákazníka skrátiť, prípadne presunúť na iný termín, ani jej realizáciu.
 2. Materiály ako sú prospekty, katalógy, obrázky, výkresy a iné údaje o službách sa chápu ako informatívne, pokiaľ nie sú výslovne vyhlásené za záväzné.
 3. Poskytovateľ si ponecháva vlastnícke a autorské práva ku katalógom, výkresom a iným podkladom súvisiacich s poskytovanými službami, a to bez výhrad. Zákazník nie je oprávnený využívať, prekladať, kopírovať a rozmnožovať akékoľvek materiály alebo dokumentáciu súvisiacu so službami poskytovateľa.

V.

Dodacie podmienky

 1. Poskytovateľ podľa uzatvorenej zmluvy alebo akceptovanej objednávky dodá zákazníkovi služby za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.
 2. Poskytovateľ dodá služby v mieste a v čase určenom v zmluve alebo v objednávke. O dodaní služieb bude vyhotovený daňový doklad.
 3. V prípade, ak poskytovateľ nebude schopný poskytnúť služby v termíne stanovenom zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodania služieb sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci, prípadne môže prísť k inej zmene poskytovaných služieb. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na dodanie služieb napr.: štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly a katastrofy, technické prekážky, . Poskytovateľ je v zásade, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti zákazníkovi spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania služieb. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie poskytovateľa nemožným, jeho povinnosť dodať služby zákazníkovi zaniká.
 4. V prípade, ak poskytovateľ nebude schopný poskytnúť zákazníkovi v dohodnutom termíne objednané služby, po dohode so zákazníkom sa zmení termín objednaných služieb.
 5. V prípade, ak poskytovateľ nebude schopný z iných dôvodov ako vyššie uvedených poskytnúť zákazníkovi objednané služby, po dohode so zákazníkom sa pripraví náhradný program. V prípade, že zákazník z tohto dôvodu odstúpi od objednávky a uhradil poskytovateľovi zálohu táto záloha mu bude v plnej výške vrátená.

VI.

Cena služieb

 1. Cena služieb sa riadi cenníkom určeným poskytovateľom platným v čase akceptácie objednávky. Ceny uvádzané v ponuke sú vždy uvádzané ako ceny konečné, pokiaľ nie je v dotknutej listine uvedené inak.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym zákazníkom cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke služieb, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv.
 3. Odmena CK je zahrnutá v cene produktov.

VII.

Platobné podmienky

 1. Zákazník je povinný za služby, dohodnuté zmluvou alebo ktorých objednávka bola akceptovaná poskytovateľom, riadne a včas zaplatiť cenu za podmienok určených v týchto VOP.
 2. Cena objednaných služieb je splatná pred dodaním služieb podľa dohody s poskytovateľom na základe predbežnej faktúry – vyžiadania zálohy, alebo na základe daňového dokladu, pokiaľ sa zákazník s poskytovateľom nedohodnú inak.
 3. Cena služieb sa v prípade bezhotovostnej platby považuje za uhradenú dňom, kedy bude poukázaná cena služieb pripísaná na účet poskytovateľa.
 4. Zákazník môže platby ceny služieb voči poskytovateľovi platiť:
  4.1 v hotovosti, a to v kontaktnom mieste určenom zmluvou/objednávkou,4.2 na účet uvedený vo faktúre,
  4.3 prípadne v mieste, respektíve na účet oznámený odberateľovi písomne,
  4.4 platobným prevodom formou CARD PAY (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Klient môže zaplatiť nasledovnými kartami:VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. 

  4.4.1 Objednávka a jej zrušenie po uskutočnení platby

  Zákazník si môže objednať služby cez objednávkový formulár niektorú z webových stránok Tour4U a to www.tour4u.internal.studiotem.com, www.speedboats.sk, www.conference.sk, www.presporacik.sk, www.registration.tour4u.internal.studiotem.com, telefonicky, alebo priamym kontaktom s projektovým manažérom Tour4U prostredníctvom jeho e-mail adresy.

  Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára , slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

  Zákazník môže objednávku zrušiť po uskutočnení platby, vždy písomne poštou alebo e-mailom. Na základe písomného zrušenia objednávky bude klientovi na účet vrátená suma ponížená o poplatok za prevod CARD PAY a o storno poplatok a to v súlade so zmluvnými storno poplatkami uvedenými v časti III. Spôsob objednania služieb bod 6. V prípade platby do zahraničia aj o bankový poplatok za platbu do zahraničia.

  4.4.2 Zákaznícky servis a reklamácie

  Reklamácie platieb Card Pay sú vybavované telefonicky na čísle HOTLINE 00421 903 302 817 v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00, e-mailom: info@localhost, alebo písomne poštou.

  4.4.3 Identifikácia Tour4U
  Tour4u, s.r.o.
  Šikmá 4, 821 06 Bratislava, Slovenská republika
  00421 903 302 817 info@localhost
  IČO: 36801658

 5. Cena služieb je splatná v zásade v eurách (EUR), avšak v súlade s VOP, zmluvami medzi poskytovateľom a zákazníkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi môže zákazník po dohode s poskytovateľom uhradiť cenu služieb aj v cudzej mene. Pri určení ceny v cudzej mene sa vychádza z kurzu cudzej meny, v ktorej zákazník za tovar platí, platného v deň uzatvorenia zmluvy alebo akceptácie objednávky podľa oficiálneho kurzového lístka Národnej banky Slovenska (NBS). Poskytovateľ má vyhradené právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétne objednanej služby oproti cene určenej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ak medzi dňom uzatvorenia zmluvy alebo akceptácie objednávky služieb a dňom úhrady jeho ceny zákazníkom sa zmení kurz EUR voči mene, v ktorej sa platí za tovar. V prípade, že sa jedná o zmenu viac ako jedno percento (1%), má poskytovateľ v takomto prípade právo jednostranne zvýšiť cenu objednaných služieb, maximálne však o sumu rovnajúcu sa percentu rastu daného menového kurzu.
 6. Pokiaľ zákazník nezaplatí akúkoľvek platbu ceny služieb alebo jej časť v termíne stanovenom faktúrou, zmluvou alebo týmito VOP, má poskytovateľ právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 7. Ak je zákazník povinný v súlade so zmluvou/objednávkou pred dodaním služieb zaplatiť poskytovateľovi zálohu a nezaplatí ju riadne a včas, môže poskytovateľ po upozornení a vypršaní primeranej lehoty na úhradu, odmietnuť poskytnúť služby do doby, kým zákazník zálohu nezaplatí alebo odstúpiť od zmluvy/objednávky.
 8. Zákazník je povinný uhradiť poskytovateľovi cenu za počet osôb/miest uvedených v uzatvorenej zmluve alebo v akceptovanej objednávke, ak sa poskytovateľ so zákazníkom nedohodnú inak.
 9. V prípade ak je zákazník držiteľom karty – Bratislava City Card poskytovateľ poskytuje zákazníkovi zľavu vo výške 10% z ceny na 30 minútový staromestský okruh z Hlavného námestia bez rezervácie.

VIII.

Ukončenie zmluvy

 1. Zmluva/objednávka sa považuje za ukončenú dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich.
 2. Pred dobou podľa predchádzajúceho bodu je možné zmluvu/objednávku ukončiť odstúpením v súlade s týmito VOP s výnimkou článku V ods. 3 týchto VOP.
 3. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy/objednávky odstúpiť, ak:
  1. ak je zákazník v omeškaní zo zaplatením ceny služieb, a to aj napriek výzve poskytovateľa na jej uhradenie v primeranej dodatočnej lehote,
  2. po uzatvorení zmluvy/objednávky so zákazníkom vznikli preukázateľné skutočnosti na strane zákazníka, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany zákazníka, hlavne vo vzťahu ku zaplateniu ceny služieb, je poskytovateľ oprávnený od zmluvy/objednávky a dodania služieb odstúpiť, príp. požadovať od zákazníka okamžitú úhradu ceny služieb nezávislú na údajoch uvedených na faktúre,
  3. nebola ani v primeranej dodatočnej lehote uhradená záloha ceny služieb v súlade s týmito VOP,
  4. v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, zmluva/objednávka alebo všeobecne záväzné právne predpisy.
 4. Odstúpením zmluva/objednávka zaniká od počiatku. Platnosť zmluvy/objednávky sa končí v momente doručenia odstúpenia poskytovateľa zákazníkovi. Odstúpením od zmluvy/objednávky nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia zmluvy/objednávky, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie, ušlý zisk a pod.

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa 01.09.2007.
 2. Poskytovateľ je oprávnený meniť obsah VOP kedykoľvek bez predchádzajúceho upovedomenia, pre zákazníka sú však záväzné až zverejnením nového znenia VOP na kontaktnom mieste poskytovateľa alebo na internetovej stránke poskytovateľa. Ustanovenie článku I ods. 4 týmto nie je dotknuté.